Uppräkning periodiseringsfond 2021

Maximal avsättning till periodiseringsfond

Avsättning i deklarationen kronor; Totalt finns alltså kronor i periodiseringsfonder den 1 januari Schablonintäkten är 0,5 procent × kronor = 2 kronor. (Statslåneräntan var 0,23 procent vid utgången av november men schablonintäkten ska alltid beräknas med en procentsats på minst 0,5 procent.).

Beräkna avsättning till periodiseringsfond aktiebolag

Genom att göra en avsättning till en periodiseringsfond ett år och göra en återföring ett annat, kan man utjämna beskattningen för år med överskott och år med underskott. Göra en avsättning Varje års avsättning till en periodiseringsfond bildar en egen fond.

När ska periodiseringsfond 2016 återföras

  En avsättning till en periodiseringsfond ska redovisas i balansräkningen under rubriken Obeskattade reserver (bilaga 1 till ÅRL). I resultaträkningen redovisas räkenskapsårets förändring av periodiseringsfonden som en bokslutsdisposition (bilaga 2 och 3 till ÅRL).

Periodiseringsfond aktiebolag nackdelar

Konto. Belopp. Konto. Belopp. 18 18 Ett aktiebolag har en skattepliktig vinst på 72 kr. Man väljer att sätta av maximala 25%, dvs 18 kr, av inkomsten till periodiseringsfond [] och bokför avsättningen som en obeskattad reserv på kontot periodiseringsfond [].

Periodiseringsfond skatteverket

Ett AB har gjort avsättning till en periodiseringsfond om för beskattningsåret och återför fonden under beskattningsåret Återföring kommer då att ske med i räkenskaperna och ökar det bokföringsmässiga resultatet med

Var kan jag se mina periodiseringsfonder

 • Vid ingången av beskattningsåret uppgår avsättningarna till periodiseringsfonder till kr. Antag att statslåneräntan var 1,50 procent den 30 november. Schablonintäkten blir då: 0, x = kr Schablonräntan bokförs inte utan tas upp i deklarationen som en intäkt och räknas med i underlaget för beräkning av skatt.
  1. Återföra periodiseringsfond

  Avsatta belopp till periodiseringsfond är personliga och kan således inte föras åter av någon annan, till exempel make. Du sätter av till periodiseringsfond i deklarationen, inte i bokföringen. Regler för att sätta av. Du får dra av det belopp som du sätter av till periodiseringsfond från din inkomst av näringsverksamhet.
 • Var kan jag se mina periodiseringsfonder
 • uppräkning periodiseringsfond 2021
 • Periodiseringsfond enskild firma

  Kommentar. Avsättning till periodiseringsfond ger en möjlighet att jämna ut resultatet mellan år med överskott och år med underskott. Avsättning till periodiseringsfond får göras av såväl juridiska som fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Avsättning får dock inte göras av privatbostadsföretag och investmentföretag.