Överklaga bygglov som följer detaljplanen

Skäl att överklaga bygglov

Den grupp av enskilda och sammanslutningar som har rätt att överklaga ett visst beslut kallas ibland för överklagandekretsen. Alla som ingår i överklagandekretsen för beslut om bygglov, marklov och förhandsbesked ingår inte i överklagandekretsen för beslut om rivningslov. Överklagandekretsen vid bygglov, marklov och förhandsbesked.

Överklaga bygglov exempel

Angränsande kommuner som berörs av detaljplanen eller områdesbestämmelserna har rätt att överklaga en detaljplan eller områdesbestämmelser. Angränsande kommuner som berörs ska underrättas om beslut om att anta en detaljplan och få en överklagandeanvisning.
 • Skäl att överklaga bygglov
  1. Överklaga länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen

  Byggnadsnämndens beslut om att bevilja, avslå eller avvisa en ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov får överklagas. Detsamma gäller beslut om förhandsbesked. Vad gäller för ett överklagande? Byggnadsnämndens beslut om lov och förhandsbesked får överklagas till länsstyrelsen.

  Överklaga bygglov mark- och miljödomstolen

  Granskad: 29 oktober Lyssna. Vid prövning av bygglov inom detaljplan ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden överensstämmer med den detaljplan som gäller på platsen. Utöver prövningen mot detaljplanen ska åtgärden även prövas mot vissa andra krav i plan- och bygglagen, PBL.

  Överklaga bygglov länsstyrelsen

  Granskad: 29 juni Lyssna. Åtgärder som avser byggnadsverk, tomter eller allmänna platser ska genomföras så att de inte strider mot det lov som har getts för åtgärden eller den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller. Vissa bygglovsbefriade åtgärder och vissa icke lovpliktiga altaner får dock strida mot detaljplan.


  Överklaga detaljplan argument

 • Enligt rapporten överklagas nästan varannan bostad som ska byggas. Det gör att en stor andel av bostadsbyggandet fördröjs, vilket skapar osäkerhet och risk för bostadsinvesteringar. I slutändan leder det till att färre bostäder byggs och att fler människor utestängs från bostadsmarknaden.
 • Överklaga bygglov länsstyrelsen tid

   Vårt (tänkta) hus byggs på en bergsknalle en bit upp och på plint. Då detaljplanen kräver detta. Plintarna blir ganska höga för det sluttar som mest. Detaljplanen medger 7m byggnadshöjd. Vårt hus är 6,2. Kommunen omprövar ej då dom tycker vårt hus är helt enligt detaljplanen enligt flera handläggare.
 • Överklaga detaljplan argument
 • överklaga bygglov som följer detaljplanen
 • Överklaga bygglov utanför detaljplan

  Även om en byggnad följer detaljplanen är det inte säkert att den uppfyller kraven för bygglov. Om byggnaden stör dig som granne alltför mycket har du möjlighet att överklaga. Våra jurister kan med sin breda kunskap inom tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna hjälpa dig att få rätt.